തോന്നിയത്‌

മതിഭ്രമം

അവസാനനാളുകളിലെ മൗനം

എന്തിനെയും  കീഴടക്കുന്ന ആ മൌനം

നാമ്മളില്‍ നിന്നുല്‍ഭവിച്

നമുക്ക്‌ചുറ്റും ഒഴുകിപ്പരന്ന്‍…..

മൗനത്തിന്റെ ഒരു പെരുംങ്കടല്‍…..

നമ്മെ രണ്ടു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്ക്

വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു …..

സമയ ഞരമ്പുകള്‍ മുറിച്ച്

അമ്മയുടെ അടിവയറ്റിലെക്ക്

മുങ്ങാങ്ങുഴിയിടാനകാതെ…..

Advertisements
Standard

4 thoughts on “മതിഭ്രമം

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s