തോന്നിയത്‌

തിമിരക്കാഴ്ച്ചകള്‍

ഇന്നലെ രാത്രി
ഒറ്റപ്പാലം അരമന
ഹോട്ടലില്‍
കീചകന്ടെയൂം
സൈരന്ദ്രിയുടെയും
ആദ്യരാത്രിയാരുന്നു
ശ്രീക്രിഷ്ണന്‍ ഒളിചിരുന്ന് MMS എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അത്
കാണാന്‍ google voice search ല്
പാന്ധു മഹാരാജന്‍
sexy സൈരന്ദ്രി എന്ന്
അലറി വിളിക്കുന്നത്
കെട്ട് കാത് പൊട്ടി ഒരു
സദാചാരി മരിച്ച് വീണു

Advertisements
Standard

One thought on “തിമിരക്കാഴ്ച്ചകള്‍

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s